Friday, July 06, 2007

Ostlänken nu! - Utan OPS-lösning!


Äntligen har debattartikeln dykt upp i tidningen! På sista distriktsstyrelsemötet innan sommarens riktiga intåg, diskuterade vi Ostlänkens nödvändighet. Det är viktigt för östra Sörmlands infrastuktur och byggande av den offentliga välfärden. Det är dessutom viktigt för studie- och arbetspendling i regionen.

Alstom, världens ledande leverantör av snabbtåg vill vara med och finansiera Ostlänken.

Företaget tar dessutom gärna på sig rollen att hålla ihop projektet, enligt Bengt Assarson, vd i Sverige för Alstom. Via företagets "kommunikatör" låter Bengt Assarson meddela att Alstom både har kunskap, pengar och vilja att leda ett projekt av Ostlänkens storlek.


KRAVET ÄR ATT DE SKA TRAFIKERA BANAN OCKSÅ! Ska vi vara gisslan hos ett företag som senare kan höja priserna som de vill?

Kan man ana ett gnidet vinstintresse? Hur är det nu med lagen om offentlig upphandling?

Vänsterpartiet vill stoppa avregleringar av fjärrtrafiken med tåg och anser att SJ bör få ett ansvar för tågtrafiken över hela landet. EU har fattat ett principiellt beslut att tågtrafiken på sikt ska avregleras i hela unionen. Idag har alla medlemsländer egna tågtrafikföretag som drivs av statliga subventioner. Storbritannien har gått längst i avregleringen. Där har det lett till uteblivna investeringar, eftersatt underhåll och flera stora olyckor. Processen för en återreglering har börjat.

Vänsterpartiet begär att SJ AB ska ensamrätt under förutsättning att bolaget också får ansvar för att upprätthålla en högkvalitativ trafik i hela landet. Det nuvarande avkastningskravet bör ersättas med ett transportpolitiskt uppdrag och ett trafikeringsavtal. Då kan SJ åter bli hela folkets järnväg med humana biljettpriser, ett ökat utbud och generösa anställningsvillkor.


Här är artikeln, som var i Södermanlands Nyheter idag 6/7 - 07

Vänta inte med byggandet av Ostlänken
Byggandet av Ostlänken kan inte vänta. Snabbjärnvägen är inte bara viktig för utvecklingen i Sörmland och Östergötland, utan även för hela ­landet. Ostlänken är också en länk i ett framtida nät av höghastighetsjärnvägar som kommer att binda samman Stockholm med Göteborg och ­kontinenten. Nu föreslår Banverket att byggandet av ­Ostlänken ska skjutas upp till 2015. ­Anledningen är att den borgerliga regeringen stramat åt Banverkets ekonomiska ramar så att det inte längre finns utrymme för projektet inom de närmaste åren.

Det finns ett starkt stöd för byggandet av Ostlänken från både allmänhet, ­politiker och näringsliv i Sörmland. Man ser byggandet­ av länken som nödvändig för att regionen ska kunna utvecklas och ge människor ökade möjligheter till arbete och studier, men också som en ­vi­ktig­ miljö­åtgärd.


Vänsterpartiet kom överens med socialdemokraterna och miljöpartiet om en ­omfattande infrastrukturplan där 107 ­miljarder skulle investeras i nya järnvägar mellan 2004-2012. I denna plan ­ingick självklart Ostlänken som en viktig del. Nu håller den borgerliga regeringen på att ­rasera denna framåtsyftande satsning.
Ostlänken är nödvändig för en bättre ­miljö och för att stoppa klimat­förändringarna. FN:s klimatorgan IPCC rapport fastslår att utsläppen måste minska med 50-85 ­procent till år 2050 om uppvärmningen ska ­bromsas. Gör vi inte det kommer vi att få se allt större naturkatastrofer i framtiden. I Sverige är transportsektorns ­andel av kol­dioxidutsläppen ca 45 procent. Väg­transporterna står för en tredjedel av Sveriges­ koldioxidutsläpp. Riks­dagen har fastslagit att utsläppen av kol­dioxid från transporter i Sverige 2010 bör ha ­stabiliserats på 1990 års nivå. Men ­istället har utsläppen ökat med 9 procent. Om ­inget görs visar prognoser att det kommer ske en ökning med 2 procent per år. En ökad satsning på tåg och spår är helt nödvändig. En satsning, som leder till ett effektivare, miljövänligare och mer jämställt samhälle.

Nu säger regeringen att det saknas resurser till järnvägsbyggandet. Vi tror att det är en fråga om prioriteringar. Det är ganska uppenbart att regeringen har prioriterat att sänka skatter och avgifter för de rika framför att satsa på framtiden och miljön.
Regeringen vill nu göra Ostlänken till ett OPS projekt. OPS står för, Offentlig ­Privat Samverkan och innebär att privata ­aktörer kan bygga och driva vägar och järnvägar. Vänsterpartiet tar klart avstånd från alla planer på OPS- lösningar. Vi anser att det är de folkligt valda som ska besluta om ­vilka investeringar som är viktiga och nödvändiga för hela landet. Om vi använder oss av OPS-lösningar kommer det ofrånkomligen ske en glidning i inflytande och kontroll över infra­struktursatsningarna. OPS-lösningar innebär också­ att järnvägen riskerar att bli både dyrare och mindre ­effektiv. Vi ser ett tydligt exempel i Arlandabanan.

Vänsterpartiet ser att det finns ekonomiska lösningar om den politiska viljan finns.
Vi säger istället: - Förändra budgetlagen och inför investeringsbudget på nationell nivå så att staten kan låna pengar hos riksgäldskontoret. Dessa lån kan sedan skrivas av under en längre period i stället för att som idag betala hela kalaset på en gång.
Med en sådan politik kan det nödvändiga byggandet av Ostlänken och andra viktiga infrastruktursatsningar bli en verklighet och på det sättet göra livet lättare för ett stort antal människor samt öka möjligheterna till en hållbar ekonomisk utveckling.

Lotta Johnsson Fornarve
ordförande ­vänsterpartiet Sörmland

Elina Linna
riksdagsledamot (v)
från Sörmland

Annagreta ­Segerberg
ledamot distrikts­styrelsen vänsterpartiet Sörmland

2 comments:

Björn Fridén said...

Hoppas inte på för mycket när det gäller kollektivtrafik. Alliansen avskyr allt som har med kollektivt att göra.

gardebring said...

En spontan fundering...
Är det inte bättre att ostlänken byggs snarast möjligt, än att göra ideologipolitik av det?
Ställ kravet att Ostlänken byggs på helt separata spår så att den inte konkurrerar med kapaciteten på SJ:s spår så borde det väl inte vara några större problem? Och när koncessionen tar slut tar man ställning till om man vill fortsätta i privat regi eller ta över.

Däremot skall man lära av misstaget Arlandabanan och inte ge en så extremt lång koncession som har varit fallet där. Konkurrens kommer ju också att finnas från SJ och deras befintliga tåg så det är ju inte fråga om en privat monopolsituation som är fallet i fråga om Arlandabanan.