Friday, July 06, 2007

Ostlänken nu! - Utan OPS-lösning!


Äntligen har debattartikeln dykt upp i tidningen! På sista distriktsstyrelsemötet innan sommarens riktiga intåg, diskuterade vi Ostlänkens nödvändighet. Det är viktigt för östra Sörmlands infrastuktur och byggande av den offentliga välfärden. Det är dessutom viktigt för studie- och arbetspendling i regionen.

Alstom, världens ledande leverantör av snabbtåg vill vara med och finansiera Ostlänken.

Företaget tar dessutom gärna på sig rollen att hålla ihop projektet, enligt Bengt Assarson, vd i Sverige för Alstom. Via företagets "kommunikatör" låter Bengt Assarson meddela att Alstom både har kunskap, pengar och vilja att leda ett projekt av Ostlänkens storlek.


KRAVET ÄR ATT DE SKA TRAFIKERA BANAN OCKSÅ! Ska vi vara gisslan hos ett företag som senare kan höja priserna som de vill?

Kan man ana ett gnidet vinstintresse? Hur är det nu med lagen om offentlig upphandling?

Vänsterpartiet vill stoppa avregleringar av fjärrtrafiken med tåg och anser att SJ bör få ett ansvar för tågtrafiken över hela landet. EU har fattat ett principiellt beslut att tågtrafiken på sikt ska avregleras i hela unionen. Idag har alla medlemsländer egna tågtrafikföretag som drivs av statliga subventioner. Storbritannien har gått längst i avregleringen. Där har det lett till uteblivna investeringar, eftersatt underhåll och flera stora olyckor. Processen för en återreglering har börjat.

Vänsterpartiet begär att SJ AB ska ensamrätt under förutsättning att bolaget också får ansvar för att upprätthålla en högkvalitativ trafik i hela landet. Det nuvarande avkastningskravet bör ersättas med ett transportpolitiskt uppdrag och ett trafikeringsavtal. Då kan SJ åter bli hela folkets järnväg med humana biljettpriser, ett ökat utbud och generösa anställningsvillkor.


Här är artikeln, som var i Södermanlands Nyheter idag 6/7 - 07

Vänta inte med byggandet av Ostlänken
Byggandet av Ostlänken kan inte vänta. Snabbjärnvägen är inte bara viktig för utvecklingen i Sörmland och Östergötland, utan även för hela ­landet. Ostlänken är också en länk i ett framtida nät av höghastighetsjärnvägar som kommer att binda samman Stockholm med Göteborg och ­kontinenten. Nu föreslår Banverket att byggandet av ­Ostlänken ska skjutas upp till 2015. ­Anledningen är att den borgerliga regeringen stramat åt Banverkets ekonomiska ramar så att det inte längre finns utrymme för projektet inom de närmaste åren.

Det finns ett starkt stöd för byggandet av Ostlänken från både allmänhet, ­politiker och näringsliv i Sörmland. Man ser byggandet­ av länken som nödvändig för att regionen ska kunna utvecklas och ge människor ökade möjligheter till arbete och studier, men också som en ­vi­ktig­ miljö­åtgärd.


Vänsterpartiet kom överens med socialdemokraterna och miljöpartiet om en ­omfattande infrastrukturplan där 107 ­miljarder skulle investeras i nya järnvägar mellan 2004-2012. I denna plan ­ingick självklart Ostlänken som en viktig del. Nu håller den borgerliga regeringen på att ­rasera denna framåtsyftande satsning.
Ostlänken är nödvändig för en bättre ­miljö och för att stoppa klimat­förändringarna. FN:s klimatorgan IPCC rapport fastslår att utsläppen måste minska med 50-85 ­procent till år 2050 om uppvärmningen ska ­bromsas. Gör vi inte det kommer vi att få se allt större naturkatastrofer i framtiden. I Sverige är transportsektorns ­andel av kol­dioxidutsläppen ca 45 procent. Väg­transporterna står för en tredjedel av Sveriges­ koldioxidutsläpp. Riks­dagen har fastslagit att utsläppen av kol­dioxid från transporter i Sverige 2010 bör ha ­stabiliserats på 1990 års nivå. Men ­istället har utsläppen ökat med 9 procent. Om ­inget görs visar prognoser att det kommer ske en ökning med 2 procent per år. En ökad satsning på tåg och spår är helt nödvändig. En satsning, som leder till ett effektivare, miljövänligare och mer jämställt samhälle.

Nu säger regeringen att det saknas resurser till järnvägsbyggandet. Vi tror att det är en fråga om prioriteringar. Det är ganska uppenbart att regeringen har prioriterat att sänka skatter och avgifter för de rika framför att satsa på framtiden och miljön.
Regeringen vill nu göra Ostlänken till ett OPS projekt. OPS står för, Offentlig ­Privat Samverkan och innebär att privata ­aktörer kan bygga och driva vägar och järnvägar. Vänsterpartiet tar klart avstånd från alla planer på OPS- lösningar. Vi anser att det är de folkligt valda som ska besluta om ­vilka investeringar som är viktiga och nödvändiga för hela landet. Om vi använder oss av OPS-lösningar kommer det ofrånkomligen ske en glidning i inflytande och kontroll över infra­struktursatsningarna. OPS-lösningar innebär också­ att järnvägen riskerar att bli både dyrare och mindre ­effektiv. Vi ser ett tydligt exempel i Arlandabanan.

Vänsterpartiet ser att det finns ekonomiska lösningar om den politiska viljan finns.
Vi säger istället: - Förändra budgetlagen och inför investeringsbudget på nationell nivå så att staten kan låna pengar hos riksgäldskontoret. Dessa lån kan sedan skrivas av under en längre period i stället för att som idag betala hela kalaset på en gång.
Med en sådan politik kan det nödvändiga byggandet av Ostlänken och andra viktiga infrastruktursatsningar bli en verklighet och på det sättet göra livet lättare för ett stort antal människor samt öka möjligheterna till en hållbar ekonomisk utveckling.

Lotta Johnsson Fornarve
ordförande ­vänsterpartiet Sörmland

Elina Linna
riksdagsledamot (v)
från Sörmland

Annagreta ­Segerberg
ledamot distrikts­styrelsen vänsterpartiet Sörmland

Antingen har vi kollektivavtal.....


Jag var för flera år sen på ett seminarium som Vänstern i Sörmland hade ordnat på TEA-salen i Flen. Det var ett välbesökt seminarium med folk från alla närliggande partidistrikt.

Kalle Larsson och Carina Åström höll i mötet samt ledde diskussionerna. Vi hade sedan grupparbeten och öppna samtal runt olika ideologiska frågor.

Då var det tyvärr en som ledde in diskussionen på det där med ideella föreningar, som kan ta vissa delar i offentlig sektor. En av de som tyckte att det var helt ok, var ett dåvarande landstingsråd från Östergötland. Ideella föreningar kan göra mycket gott i andra fall och är en bra skolning i demokrati, men de ska inte konkurrera och dumpa löner!

Jag blev riktigt irriterad och sade: Vi inom arbetarrörelsen kan väl inte förorda att vi ska ha gratiskrafter som dumpar kollektivavtalen för de anställda inom det offentliga? Han såg fortfarande inga problem, vi skulle inte vara så stela. Han fick då ett visst understöd av Carina Åström. Jag är fortfarande lika besviken och irriterad när jag i efterhand tänker på det! Kalle Larsson hade dock flera visa ord i frågan. Jag såg hur flera skruvade på sig och höll med mig.

Att Göran Hägglund inte har större insikt är en sak, men att folk inom arbetarrörelsen kommer med sådana tankar upprör mig ännu mer.

Så här skriver Nayamko Sabuni (fp) och Göran Hägglund (kd) i SVD.

Den offentliga sektorn ska också i framtiden ha en huvudroll inte minst som finansiär av bland annat vård och omsorg.
Men vi vill också ge den ideella sektorn större möjligheter att bidra och konkurrera.

Ett uttryck för vår strävan är att ta till vara den sociala ekonomin och öka mångfalden inom den offentligt finansierade vården och omsorgen. Avskaffandet av stopplagen, utredningen om fritt val inom äldreomsorgen liksom det aviserade avknoppningsstödet är tre viktiga steg för att främja mångfalden av aktörer inom dessa sektorer. Den sociala ekonomin spelar - och skulle kunna spela - en oerhört viktig roll inom långt många fler samhällssektorer än vård och omsorg. Därför vill regeringen skapa en samlad strategi för hela den sociala ekonomin.


Eller också gör vi som vänstern vill.

Allas rätt till arbete är en fråga om makt och demokrati. Full sysselsättning är inte längre det främsta målet för den ekonomiska politiken. I stället är det en EU-anpassad politik, byggd på nyliberala teorier, som gäller. Den politiken leder till hög arbetslöshet och gör att arbetsgivarna kan hålla lönerna nere, luckra upp anställningsskyddet och öka de tidsbegränsade anställningarna. Det sätter press också på de arbetslösa. Klass, kön och etnicitet avgör individens ställning på arbetsmarknaden och hur anställningsvillkoren ser ut.

Så vill vi göra

Vänsterpartiet vill föra en ekonomisk politik där arbete åt alla är målet. Full sysselsättning ska gå före inflationsbekämpning. Systemet med utgiftstak, som samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar, ska avskaffas.
Överskottsmålet för den offentliga sektorns finanser ska ersättas med en politik för god hushållning och långsiktig hållbarhet. Den ekonomiska politiken ska stimulera efterfrågan och uppmuntra till hållbara investeringar så att fasta och varaktiga jobb skapas.
Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen för ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället.
Vi vill att 200 000 nya jobb skapas i offentlig sektor. Offentliga
investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur, bostadsbyggande
och för fysisk handikappanpassning skapar nya jobb inom både den offentliga och den privata sektorn.

Vi ska inte ha ideella och privata lösningar i den generella välfärden. Capio och liknande kapitalistiska bolag ska inte tjäna pengar på andra människors olycka och sjukdom.
Har vi ideella gratisjobbare i den offentliga sektorns välfärdsbygge, riskerar vi att dumpa lönerna för de redan underbetalda vårdbiträdena, barnskötarna, förskolelärarna, parkförvaltarna, städarna och skolkökspersonalen m.m. Vi kan göra listan lång.

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under inga omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi lovat varandra.Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!"

Ur Löftet - Kollektivavtalet - löntagarna och makten på arbetets marknad.


Här har även Systrar, kamrater, ERIKSSON I BISKOPSGÅRDEN, Approximation skrivit om artikeln.

Tuesday, July 03, 2007

Ung och arg? Eller bara gammal och irriterad? Här är bloggen från Ung Vänster.


Trots min belevade och distingerade gubbålder tänker jag följa den här bloggen med stort intresse. Jag hittade den genom att jag som vanligt läste bloggen Systrar och kamrater!

Där såg jag att några av Ung Vänsters intressantaste opinionsbildare har startat en gemensam efterlängtad Ung Vänsterblogg. Där skriver Ida Gabrielsson, förbundsordförande, Elisabeth Biström Risslén, 1:a vice ordförande och Thaher Pelaseyed, 2:e vice ordförande i Ung Vänster.

Här finns den:

Ung Vänster - för feminism, socialism och människovärde

Här är dessutom en annan smått ironisk läsvärd blogg, med glimten i ögat.

Vad har ni gjort på jobbet idag då?

Monday, July 02, 2007

Pigjobb som utnyttjas av den ekonomiska makten


Här är en rolig, men tyvärr ganska målande historia om dagens klassamhälle. Jag hittade historien på Oxelösundsbon Johan Noréns blogg. Jag är inte direkt överens om att det behövs ett nytt parti som Unika partiet, men killen har ju ett medvetet klassperspektiv. Det kan måhända vara lite annorlunda, men roligt.


En liten pojke frågar sin far:
- Far, jag ska skriva en uppsats i skolan. Får jag ställa dig en fråga?
- Självklart min son, fråga på?
- Vad är politik, far?
- Nja .. i politiken finns det fem folkgrupper:

1) befolkningen,
2) regeringen,
3) den ekonomiska makten,
4) arbetarklassen och
5) landets framtid.

- Jag förstår inte far .. Kan du förklara det för mig?
- Ok,Jag använder vårt hem som exempel.

Jag tjänar pengarna till det här gemensamma hushållet, alltså är Jag
den ekonomiska makten.
Din Mor administrerar och använder pengarna, hon är alltså regeringen.
Vi ser efter dina behov. Du är alltså befolkningen.
Din lillebror är landets framtid, och hans barnflicka är arbetarklassen.
Förstår du det, min son?

- Mer eller mindre..

Om natten vaknade den lille pojken av att lillebrodern grät. Pojken gick upp
för att se vad det var som var fel, och han upptäckte att lillebrodern hade
bajs i blöjan. Han gick in till föräldrarnas sovrum var modern sov tungt. Så
han gick till barnflickans rum, men genom nyckelhålet såg han fadern i gång
med barnflickan.
Eftersom de inte reagerade på att han knackade på dörren, gick han tillbaka
till rummet och sov vidare.

Nästa morgon sade pojken till fadern:

- Nu tror jag att jag förstår vad politik är.
- Strålande, min son! Försök att förklara det för mig med dina egna ord.
- Jag tror, att det är så här:

Medan den ekonomiska makten rövknullar arbetarklassen, snarkar och sover regeringen, befolkningen blir fullständigt ignorerad, och landets framtid står i skit upp till halsen.

Höj genast studiemedlet med 1 200 kronor


Här är några tänkvärda rader från en debattartikel i tidningen Ångermanland. Artikeln är skriven av Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (v) och Carolina Lindkvist, ordförande i vänsterns stundentförbund.Den handlar om regeringens usla skolpolitik med katederdisciplin med pekpinnar. Framför oss ser vi en cynisk politik som sopar undan benen för arbetarklassens kompetensutveckling.

Idag lever många studenter under socialbidragsnormen, de är alltså per definition fattiga. För att studenterna ska kunna klara sig på studiemedlet behöver det höjas med ytterligare 1 200 kronor i månaden.
De skriver också det här.
Tre av fyra borgerliga partier lovade innan valet att studiemedlet skulle höjas, men ingenting händer. Höjda studiemedel är viktiga för att alla ska ha råd att studera vid högskolan. Men istället så begränsar regeringen möjligheterna för arbetarklassen att söka till högre studier. De yrkesförberedande utbildningarna och lärlingsutbildningarna urholkas när eleverna fråntas behörighet till högskolan.Sunday, July 01, 2007

Bloggportal för vänsterbloggar


Hej kamrater! Jag kom just hem ifrån Flens "Sommarläger" för Vänsterpartister. Det var en trevlig tillställning, med grillning, lek, kanotpaddling och intressanta föreläsningar av Aron Etzler, Magnus Marsdal och Jenny Lindahl Persson. Jag ämnar att skriva mer om föreläsningarna lite senare.

Men nu satte jag mig för att varva ner framför datorn, då såg jag genom Ali Esbatis blogg att Magnus Ahlkvist håller på med en bloggportal för vänsterbloggar.
Portalen är för bloggare som är med i Vänsterpartiet, Ung Vänster eller Vänsterns studentförbund. Är du på något sätt Vänsterpartiansluten, då uppmanar jag dig att registrera din blogg på portalen.

Det råkar jag vara, om ingen har missat det. Därför har jag registrerat min blogg där.