Wednesday, October 14, 2009

Vi vill värna välfärden och jobben i Oxelösund


SN 10/10

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund kommer att föreslå en skattehöjning med 80 öre inför 2010. Vi vill inte sitta med armarna i kors, politik är att ­vilja. Oxelösunds kommun har förlorat 50 miljoner i skatteintäkter och statsbidrag på grund av lågkonjunkturen. Regeringens tillskott 2010 på drygt åtta miljoner är välkommet, men tyvärr är det ett engångsbelopp som försvinner året efter.
Dessutom fördelas de extra pengarna ­efter invånarantal i kommunerna vilket innebär att kommuner med positiv befolkningstillväxt ­gynnas ytterligare. Kommuner med hög arbetslöshet, hög ungdomsarbetslöshet och utflyttning tas ingen hänsyn till. Regeringen kunde ha valt en strategi där man fördelat pengarna till de kommuner som behöver dem mest, det vill säga där pengarna gjort mest nytta och till ­kommuner som drabbats hårdast av lågkonjunkturen.
I stället väljer man att ”slarva” och dela ut dem på det lättaste ­sättet.

Detta skapar ytterligare ­klyftor mellan kommunerna och gynnar som sagt de kommuner som egentligen inte behöver pengarna. I tider av massarbetslöshet borde ­jobben vara nummer ett, men högerregeringen prioriterar fortsatta skattesänkningar med lånade pengar.

Vår ambition med den kommunala skattehöjningen är bland ­annat att minska en del av de varsel som är lagda i kommunen, mota ökningen av ­deltidstjänster och trygga pågående arbete för att ge våra barn och unga en trygg och säker uppväxt. Moderaterna och deras allianspartier vill få det till att vi missköter kommunens ekonomi och att fördyringen av projekt gjort att vi tvingats höga skatten. Det är rent nonsens och enbart till för att vilseleda. Investeringar skrivs av över långa tidsperioder och det vet även Alliansen.
Fördyringen av Ramdalen innebär en kostnad första året på 361 617 kronor. Den kostnaden sjunker sedan varje år. Båthallen på Femöre är finansierad av intäkterna från markförsäljningen och belastar inte ekonomin. Vågbrytaren kostar oss cirka 115 000 sedan sjunker kostnaden varje år.

Ombyggnaden av Dalgången skulle till stora delar ha gjorts även om man redan för tre år sedan gjort skolan till förskola. Det är svårt att säga, men om vi är generösa mot våra motståndare, så säg att den ”extra kostnaden”kostar oss ca 50 000 första året, som sedan varje år sjunker.
Hur vi gemensamt än räknar så är det svårt att uppnå att vi med dessa kostnader skulle ha belastat ekonomin så svårt att vi är tvungna att på grund av det höja skatten. Nej, det är lågkonjunkturen och regeringens brist på åtgärder som är den enda avgörande faktorn. Att påstå något annat är ren och skär lögn.
Att sedan våra revisorer inte har några anmärkningar på hur vi sköter ekonomin utan anser att ”vi har bra underlag och god ordning” styrker väl knappast Moderaternas syn.
Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

SN 13/10

Skattehöjningen är onödig

Socialdemokraterna använder Inlägg utifrån (SN 10/10) för att berätta att de fortfarande tänker höja skatten. De visar som vanligt ingen vilja att lyssna på och föra dialog med oppositionen.

För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund är det uppenbarligen enklare och bekvämare än att ta tag i kommunens problem med låga intäkter och alldeles för höga kostnader. De retar sig på regeringens jobbskatteavdrag och ser sin chans att bakvägen ta tillbaka de skattesänkningar, som beslutats på riksnivå.
Vi i Alliansen anser att det inte behövs. Om de styrande partierna inte gör något åt orsakerna utan bara angriper symptomen kommer problemen att finnas kvar och effekterna av skattehöjningen blir kortvariga.
En medelinkomstfamilj i Oxelösund, som redan betalar drygt 150 000 kronor i kommunalskatt, blir av med ytterligare 4 000-5 000 kronor varje år, när Socialdemokraterna höjer skatten med 80 öre.

Ingen annan kommun i länet höjer skatten förutom med de 20 öre som skatteväxlingen med landstinget innebär. Vem väljer att flytta till Oxelösund när grannkommunen har lägre skatt? Risken är att människor till och med väljer att flytta.
Alliansen i Oxelösund har presenterat en budget i balans där skatten är oförändrad. Vår budget innehåller satsningar på vissa områden som vi anser vara viktiga, bland annat ungdomsarbetslösheten. Inom andra områden vill vi skära ner.

Vi är övertygade om att kommunen och dess helägda bolag klarar att förena hög kvalitet med lägre kostnader. Medborgarna har rätt att få god valuta för sina pengar och bör behålla rätten att själv disponera över merparten av sin lön, pension, a-kassa eller sjukersättning. Det stärker individens frihet och ansvarstagande och gagnar tillväxten.
Alliansens budget bygger på effektiviseringar och fortsatta besparingar. Den har små marginaler, då vi inte vill höja skatten med 16,5 miljoner. Vi förändrar och styr om resurser till nya och förebyggande insatser. Det extra tillskottet på drygt åtta miljoner som regeringen tilldelar oss för 2010 vill vi lägga sparbössan till dess vi ser hur lågkonjunkturen och ungdomsarbetslösheten slår mot Oxelösund.

Agneta Rönn (M)
Solweig Ericsson-Kurg (FP)
Siw Johansson Sjöholm (C)
Mårthen Backman (KD)
Alliansen i Oxelösund

SN 13/10

Svag retorik

I sitt Inlägg utifrån (SN 10/10) säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att ”...politik är att vilja”.

Frågan är vad detta uttalande är värt om tilltron till den egna politiken saknas. Lite längre ner i artikeln konstaterar man nämligen att det ekonomiska tillskottet från regeringen på drygt åtta miljoner kronor för år 2010 är ett engångsbelopp ”som försvinner året efter”.
Uppenbarligen räknar man inom S och V med en fortsatt borgerlig regering, eftersom de egna partierna ju vid en valseger har lovat ett ge ökat stöd till kommunerna också för åren 2011-12.
Hur kan ni annars i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motivera eller försvara en skattehöjning på 80 öre i Oxelösunds kommun?
Gunnar Söderberg (MP)

SN 14/10

Att använda pengar som finns eller pengar som inte finns

I kväll sammanträder kommunfullmäktige i Oxelösund. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar ett gemensamt budgetförslag. I vårt förslag ingår en skattehöjning för att motverka effekterna av lågkonjunkturen och den brist på åtgärder som finns från regeringens sida. Det ger oss en trygg majoritet för att värna välfärden och mota och minska en del av de varsel som är lagda.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ett eget förslag. Deras förslag bygger på ofinansierade lösningar. Man kan inte säga ”vi ska spara fyra miljoner i grundskolan, vi ska spara fyra miljoner på missbruksvård, vi ska spara en miljon inom kultur- och fritid och vi ska spara drygt två miljoner på mat- och städkostnaderna ”, som några exempel. Det är oseriöst och ansvarslöst. Det är fiktiva pengar som de inte har. Det går bra att säga att man ska satsa men hur ska man kunna göra det när man inte har pengarna?
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill med skattehöjningen värna jobb i vård och omsorg, minska ökningen av deltidstjänsterna, möta ökade kostnader på grund av hög ungdomsarbetslöshet och risken för många utförsäkringar från våra trygghetssystem under hösten. Vi vill dessutom ha pengar till drift av ett nytt äldreboende och för kommande pensioner.
Vi är gemensamt överens om att satsningen på att ge barn och unga en trygg och säker uppväxt ska bestå. Vi tillför en miljon kronor för att säkra det fortsatta arbetet. Vi driver heltidsprojektet vidare. Musikskolan, Nattis och Öppna förskolan blir kvar. Vi är också överens om att de yrkanden vi tillsammans lade på kommunstyrelsen fortfarande gäller: vi skjuter till medel till kultur- och fritidsnämnden, till miljö- och samhällsbyggnad för klippning av en del gräsytor och extra asfaltering under 2010. Dessutom avsätter vi medel för åtgärder för att skapa trygghet i centrum.

Vi skjuter till tre miljoner till vård- och omsorgsnämnden för att klara cirka nio tjänster som i dag är hotade. Utbildningsnämnden får två miljoner för barn i behov av särskilt stöd. Vi avsätter en miljon för ­åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Under 2010 kommer vi att driva ett folkhälsoprojekt under namnet ”oxelöSUNDARE” .
Pensionärsorganisationer och föreningsliv tillförs 400 000 kronor. Under 2010 finns dessutom utrymme för att avsätta fyra miljoner till pensioner. Ovanstående innebär att vi ­dessutom skapar ett positivt resultat som innebär att vi kan trygga investeringar och framtida ­pensioner. Vi känner oss trygga med vårt förslag. Det är finansierat och våra gemensamma satsningar läggs där vi bedömer att behoven är störst.
Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

SN 14/10

Missköter ekonomin

Socialdemokratena, med stöd av lydpartiet till vänster, föreslår en skattehöjning på 80 öre. Det innebär att en normalfamilj med två arbetande belastas med 4-5 000 kronor per år på toppen av världens näst högsta skattetryck. Det motsvarar en rejäl semesterresa eller åtskilliga matkassar.

Radarparet Vikström-Renfors skriver att ”Oxelösunds kommun har förlorat 50 miljoner på grund av lågkonjunkturen”.Sanningen är att skatteintäkterna kommer att sjunka med 0,5 procent år 2009.
Det motsvarar en minskning på 2,2 miljoner – inte 50 miljoner. För 2010 har dessutom regeringen gett Oxelösund ett extra bidrag på 8,3 miljoner. Orsaken till kommunens dåliga ekonomi är inte skatteintäkterna utan okontrollerade kostnadsökningar.
Att Ramdalsanläggningen bara skulle bli 361 000 dyrare är ju också en efterkonstruktion. Projektet stoppades när pengarna tog slut. Då blir det naturligtvis inget överskridande. Skulle det fullföljas blir fördyringen minst 10 miljoner. Men vi fick ju en grandios entré.

När det gäller båthallen som ersatte ett nedgånget båtskjul, så är fakta att hallen kostade minst 7,5 miljoner medan intäkterna för de 40 tomterna var 4 miljoner. Den förväntade reavinsten blir alltså en förlust. Men om man som radarparet räknar in tidigare vinster från andra försäljningar går det naturligtvis på plus.
Nej, om man hade skött ekonomin behövde man inte höja skatterna. Vi anser dessutom, att med det tillskott som regeringen gett och de besparingar som tjänstemännen föreslagit, så behöver vi inte drabba våra skattebetalare med denna chockhöjning.
Under första halvåret i år minskade innevånarantalet med ett tiotal i Oxelösund medan våra grannkommuner ökade. Är det realistiskt att tro att fler vill flytta till Oxelösund när skatten blir 4-5 000 kronor högre?
Det är en påtaglig risk att flyttlassen går åt andra hållet.
Bo Jender (M)

NÅGRA KOMMENTARER?

3 comments:

Anonymous said...

Det värsta är att ni aldrig kommer att få sitta i regeringsposition som stödparti med nuvarande Sosialdemokratiska ledare som saknar all form av förtroende ute bland folk men som ändå är ryggdunkad av övriga Sosse representanter i riksdagen.Före detta Sosse men fortfarande arbetare.

Ha det gott.

Kraxpelax said...

Psykopathögern avslöjad:
.
Skandal.
.
UT MED KRISTDEMAGOGERNA UR RIKSDAGEN!
.
- Peter Ingestad, Solna

Anonymous said...

Kämpa på! Jag röstade (v) i förra valet och kommer att göra det 2010 också!

/ Andersson