Thursday, February 09, 2006

Vänsterpartiet utökar de anställdas meddelarfrihet!

Jag hade egentligen inte tänkt att ha med så mycket av det lokala fackligt-politiska arbetet på bloggen.
Dock är den här motionen mer eller mindre giltig utöver hela vårt avlånga land, men framför allt i osolidariska kommuner där de blå har satt tänderna i makten och högervindarna blåser hårt och kallt.

Jag har nyligen suttit och skrivit den här motionen till Oxelösunds kommunfullmäktige, den innehåller en stärkt yttrandefriherihet för alla anställda oavsett driftform i form av meddelarskydd även i avyttrade verksamheter i det offentliga.
(Det är ju inte alltid man lyckas att streta emot när kapitalkrafterna vill åt det offentliga ägandet.)

Meddelarfrihet här är verkligen värt att diskuteras och jag mottar gärna synpunkter på kommentarfunktionen under inlägget.
Det spelar ingen roll vilken politisk uppfattning du har, det är roligt med polemik.Motion från Vänsterpartiet om utökad meddelarfrihet - 9/2 - 06.

Vänsterpartiet har tidigare i år fått gehör av det socialdemokratiska partiet och eventuellt några andra partier inför vår interpellation (sid 28) om krav vid kollektivavtal vid offentlig upphandling. Se även svaret. (sid18)
Det är inte klart vid den här tidpunkten, dock har signaler gått fram att det snart ska skrivas in i policydokumenten för lagen om offentlig upphandling. Vänsterpartiet vill nu gå ett steg längre och säkerställa meddelarfriheten i kommunkoncernen.

Offentlighetsprincipens meddelarfrihet innebär rätten för de offentliganställda att meddela massmedia, journalister och författare uppgifter rörande den allmänna verksamheten.
Sekretess runt upphandlingar med m.m. berörs inte av den här motionen då den är reglerad i annan lag.
De svenska grundlagarna om yttrande- och meddelarfrihet i det offentliga är något vi ska vara mycket stolta över.

Ett exempel på övertramp är Connex, som driver trafiken i tunnelbanan i Stockholm, de har avskedat fackförbundet Sekos klubbordförande Pelle Johansson. Det är en fackklubbordförandes skyldighet att påtala brister i arbetsmiljö och säkerhet.
Det är på intet sätt illojalt mot företaget, utan det fackliga arbetet är viktigt både för anställda, resenärer, och för att utveckla företagets verksamhet. Vänsterpartiet vill stärka den grundlagsskyddade yttrandefriheten för dem som arbetar i privata företag. Särskilt viktigt är att stärka meddelarskyddet för anställda i offentligt finansierad verksamhet som bedrivs i privat regi, såsom Connex.

Varken förtroendevalda eller chefer inom offentlig sektor får använda sin position till att begränsa de anställdas rätt att yttra sig eller lämna uppgifter till massmedia.
Inte heller får den offentlige arbetsgivaren ifrågasätta lojaliteten hos de anställda p.g.a. att de använt sig av sina grundlagsskyddade rättigheter.
Tyvärr gäller den grundlagsstadgade yttrandefriheten och meddelarfriheten endast för offentligt anställda. Förr behövde vi inte oroa oss för inskränkningar i yttrande- och meddelarfriheten i våra gemensamt ägda förvaltningar. Allt har ändrats i en annan riktning sedan den "nyliberala" mentaliteten har återtagit mark med hjälp av EU-pålagor och borgerlig politik.

Med överstatliga påbud som har avreglerat stora delar av det offentliga, har allt mer verksamhet (helt i motsättning till Vänsterpartiets och i många fall sossars vilja) handlats upp i privat regi.
Vi ska i allra största grad hindra avyttringar av det offentliga till det privata, men ibland är olyckan framme. Fristående förskolor, friskolor och snöröjningskaoset är tre bra exempel på detta fenomen.
Vad kan man då göra åt detta?
Då det ibland finns stora svårigheter att ekonomiskt på kort sikt återta delar av de redan utflaggade resurserna, finns möjligheten att säkerställa offentlighetsprincipen och de anställdas meddelarfrihet i avtalsform även för upphandlade entreprenörer.


Vänsterpartiet yrkar därför:att fullmäktige beslutar att skriva in avtalad meddelarfrihet även för alla offentligt upphandlade entreprenörers anställda, då det gemensamma beklagligtvis säljs ut till det privata.

att utreda om kommunens utbildningsförvaltning har rätt till att likställa kommunens insyn i verksamheten i avtalsform, oavsett det är friskolor, kooperativ eller vår gemensamma skola.
(I nuläget har bara skolverket insynsmöjligheter i de privata alternativen.)

Vänsterpartiet i Oxelösund

No comments: