Friday, January 19, 2007

Flexicurity och krossad arbetsrätt i EU

(I nedre högre kanten i bilden sitter Eva-Britt Svensson och jag är uppe i vänsterhörnet.)

Här är bilder från hearingen jag var på om grönboken på "moderniserad" arbetsrätt i Strasbourg. Vänsterns GUE/NGL-grupp samt fackligt politiska gäster talade om grönbokens text på Flexicurity och krossad arbetsrätt i EU. Jag känner mig för övrigt rätt så nöjd med mitt eget framförande. Tydligen var även EU:s vice orförande i kvinnoutskottet (Eva-Britt), rätt nöjd då jag var den enda som nämnde att jag var feminist bland gubbgänget. De patriarkala maktstrukturerna är självklara att diskutaras, då kvinnors arbetssituation i lön och villkor oftast är sämre än männens.


Orden moderniserad arbetsrätt kan diskuteras. Grönboken hänvisar hela tiden till väldigt grumliga skrifter i Lissabonprocessens tillväxtstrategi. Var tog den sociala fackliga trygghetsaspekten vägen? Grönboken är märklig då inte finns någon kollektiv syn på arbetsrätten, bara individens rätt eller ska vi säga orätt?

Jag lade ner min tid i talet på att beskriva den nordiska kollektivavtalsmodellen där vi inte har minimilöner i lagstiftningen - men i gengäld väldigt starka och framgångsrika fackorganisationer som har kämpat till sig våra löner och rättigheter.

LO: s arbete med att bringa ordning och reda på arbetsmarknaden genom rättvisa kollektivavtal, ger löntagarna gemensam styrka. Vi måste gemensamt i hela arbetarrörelsen slåss för jobb, trygghet och rättvisa. Vi måste kräva fackliga rättigheter och kollektivavtal. Grönboken om arbetsrätten i EU går i motsatt riktning.

Det vi istället behöver i motsats till en krossad arbetsrätt och överstatlighet, är bättre lagar att tillåta facklig organisering och social trygghet i arbetslivet.
Vi ska inte acceptera social dumpning!

Grönboken är bara ett nytt sätt att lika fullt få in ALLA de extremt högerkonservativa förslag med sämre sociala villkor i tjänstedirektivet. Som för övrigt inte heller är bra, oavsätt om sossar säger att kompromissen var bra. Nu smygs marknadskrafternas antifackliga strategi in bakvägen i dokument ändå!

Jag säger som en grå äldre herre med käpp, som samanfattade debatten med meningen:
(Ja det fanns en hel del av den sortens parlamentariker där.)

"Det var många upplyftande och bra tal här, men det kan sammanfattas så här. Kommisionens Grönbok är en stor bluff!"

Nu orkar jag inte skriva mer, men jag återkommer i bloggen, om mitt första besök i parlamentet och min tusenfallt stärkta eu-kritiska hållning. Samt om min första debatt på engelska som jag har medverkat i.
När man anser något vara riktigt illa, så kan det alltid vara värre!

Läs också det här och det här inläggen om Eu-parlamentsbesöketAll the photographs in this section are the work of the Group's photographer, unless indicated otherwise. These photographs are copyright free, but if used, must be credited "Julia Garlito Y Romo".

1 comment:

Anonymous said...

Publicera detta offentliga brev!
Peter Norman Finansdepartementet tillhanda.

Staten är med sina 57 hel- eller delägda företag Sveriges största företagsägare. Posten Norden är ett av dessa statliga bolag och ägs till 60% av Svenska staten. Posten är därmed en stor offentlig arbetsgivare med tusentals anställda inom Postkoncernen. Trots detta bryter Posten medvetet mot både YGL, EK, LAS samt AML mm. Det senaste året har problemen inom statliga Postkoncernen uppmärksammats medialt och anställda har i ett flertal artiklar berättat om hur de mobbats, hotats och utsatts för vedergällning från arbetsledare och chefer då de framfört klagomål eller kritik mot missförhållandena på sina arbetsplatser. I artiklarna beskriver de anställda ett oacceptabelt psykosocialt arbetsklimat med dagliga trakasserier från chefer och arbetsledning. De berättar öppenhjärtigt om en vardag fylld av hot, våld, godtyckliga bestraffningar och systematiska trakasserier av anställda som anmäler arbetsskador eller påtalar brister i arbetsmiljön. Postens koncernledning har besvarat samtliga artiklar, rapporter och anmälningar med nya bestraffningar, i strid mot svensk, Europeisk och internationell lagstiftning.

Posten Nordens dåvarande VD Lars g Nordström. Nordström fick under drygt ett halvårs tid personlig och löpande information om de oacceptabla och omfattande arbetsmiljöproblem som rådde inom koncernen, men avstod ifrån att besvara de rapporter som inkom till bolaget.

Nordström’s avståndstagande innebar att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem istället tolkades som accepterade inom koncernen och tystades ned på de lokala arbetsplatserna. Tystnaden kring problemen innebar att ovan nämnda förhållanden ej heller kom till arbetsmiljöverkets eller andra myndigheters kännedom, ej rapporterades in i koncernens egen arbetsskadestatistik och därmed heller aldrig kom till HR avdelningens kännedom.

Arbetsgivaråtgärder av detta slag står dock i strid med artikel 19 i FN’s deklaration av de mänskliga rättigheterna där det fastslås att var och en har rätt till åsikts och yttrandefrihet. I regeringsformEN från 1974 klargörs i andra kapitlets första paragraf dessa grundläggande fri- och rättigheter i sex punkter.

Yttrandefriheten kommer som punkt 1
Anställdas yttrandefrihet är en grundlagstadgad mänsklig rättighet och kan inte inskränkas genom ingångna civilavtal. Det föreligger även ett repressalieförbud enligt YGL, vilket innebär att om man vill ingripa mot någon som utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet enligt YGL eller konventionen för mänskliga fri och rättigheter, måste man söka stöd för åtgärden i dessa lagar/konventioner. Vilket saknas i samtliga lagtexter/konventioner . Det är alltså inte möjligt att företa en disciplinpåföljd såsom varning, uppsägning eller avskedande, eftersom sådana åtgärder saknar stöd i lagstiftningen.

Att lagar och konventioner respekteras och efterlevs i Svenska statens egna bolag är av fundamental betydelse då Svenska staten genom ratifikation har förklarat sig bunden av konventionens regler, samt har ett grundläggande ansvar för att de omsätts i nationell lagstiftning och efterlevs i praktiken.
Således även inom det statligt ägda och under Finansdepartementets ansvar liggande bolaget Posten.

Sverige har dessutom helt nyligen infört en ny lag som har betydelse bland annat just kritikrätten. Ett riksdagsbeslut i syfte att stärka skyddet för meddelandefriheten ftogs den 1 juni 2006 och lagändringen trädde i kraft den 1 juli samma år. Syftet med lagändringen var enligt regeringen att klargöra vilka lagar och regler som gäller för anställda i offentliga bolag. YGL:s exklusivitet innebär ett mycket starkt repressalieförbud och om en kränkning av konventionens rättigheter sker i ett av statens bolag är det således statens ansvar att se till att den enskilde får upprättelse i enlighet med gällande konventioner/lagstiftning. Hur ställer sig ansvariga för statens bolag, er till detta?

Skyddsombud på Posten Logistik ,
Exportgatan 16 i Hisingsbacka.