Thursday, August 10, 2006

Snart dags att blada vänsterutskicket


Igår var jag och hämtade det lokala utskicket ifrån tryckpressarna. När man ser foldern i tryck och håller den i handen, kan man känna sig rätt nöjd. Här är dessutom insidan på folderutskicket. Vi beskriver här ett kortfattat utdrag ur Vänsterpartiet i Oxelösunds kommunala valplattform.


Här är foldern i PDF-format för beskådning i verkligt utseende.


*******************************************************
Här nedan kommer annars foldern i text.Arbete - Demokrati - Rättvisa

Det här är Vänsterpartiet i Oxelösunds valplattform 2006. Här talar vi om på vems sida vi står och vad vi vill göra. Vi påstår inte att allt kan genomföras genast – ramar sätts av styrkeförhållanden i och utanför de parlamentariska församlingarna – men vi vet att det går att skapa rättvisa, och vi har en politik för hur det ska gå till. Fortfarande kvarstår viktiga behov att tillgodose inom vård, omsorg, kultur, fritid, boende och skola. Vi i vänstern arbetar för att bygga ett feministiskt och socialistiskt samhälle grundat på alla människors lika värde, oavsett kön, etnicitet, funktionshinder, ålder, religiös åskådning eller sexuell läggning. Detta är vårt långsiktiga mål som vi bevakar vid varje enskilt kommunalt ärende.

Trygg personal

Vänsterpartiet arbetar för att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna. Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid ska vara en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag. Kommunen som arbetsgivare ska underlätta för människor med funktionshinder eller arbetshandikapp att ta anställning i verksamheten. Arbetsmiljön för brukare och personal måste stärkas. Med ökad demokrati på arbetsplatserna och kompetensutveckling av personal kan vi slippa en stor del av dagens sjukskrivningar. Vänsterpartiet kommer dessutom att följa upp vårt eget initiativ i det pågående arbetet med kravet på kollektivavtal på entreprenörer och underentreprenörer vid offentlig upphandling. I samverkan med vänsterpartiet i riksdagen vill vi på sikt införa en arbetstidsförkortning med full lönekompensation.

Skola

Vänsterpartiet vill ha en likvärdig, sammanhållen grundskola för alla barn. Vår skola utgår från elevens behov och där råder jämlikhet, demokrati och solidaritet. Vänsterpartiet anser att vi måste motverka att vissa barn får en sämre start än andra barn genom att mer resurser styrs till skolan och särskilt till skolor i utsatta områden. Förskolan är viktig för barns utveckling och lärande. Den är en förberedelse för skolan och för livet. Förskolan ska ge barnen chans att leka och utvecklas språkligt och motoriskt och öva sig i samarbete med andra barn och de vuxna som finns runt barnen. Skolan ska stå under demokratisk samhällskontroll. Vänsterpartiet är emot friskolor. Skolpengsystem och privatskolor drar resurser från de kommunala skolorna och därmed ökar segregeringen. Vänstern vill lösgöra resurser till att minska barngrupperna i förskolan och öka personaltätheten i skolan. Därtill vill vi ha en väl fungerande skolsjukvård. Vi vill också fortsätta de kommunala satsningarna för barn i behov av särskilt stöd.

Vård och omsorg

Oxelösund kommer inom en snar framtid att få en äldreboom. Den vård vi arbetar för bygger på god omvårdnad, helhetssyn och ett medvetet könsperspektiv. Vi vill även möjliggöra kvarboende i det egna hemmet med en väl fungerande offentligt finansierad hemtjänst. Vi anser att en god och bra äldreomsorg är samhällets ansvar. För att det ska vara möjligt behövs fler händer i vården. Vi kommer även i fortsättningen kraftfullt rikta våra insatser till äldreomsorgen. Folkhälsoarbetet bör få en större prioritet inom vården. Vi bör satsa på rehabilitering och förebyggande arbete. Vi vill även att Oxelösund ska ha en tydlig handlingsplan för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Det ska finnas tillgång till skyddat boende med resurser för hjälp och stöd. Vänsterpartiet vill höja kommunanslaget till kvinnojouren MIRA. Vi vill dessutom att utbildningssatsningar genomförs för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas.

Kultur och fritid

Genom kulturen kan vi öppna sinnen och öka förståelsen mellan olika folk. Vi vill därför stödja och förstärka mångfalden inom kulturverksamheten. Att stärka unga tjejers självbild och jobba med jämställdhet är viktigt både i skolan och i föreningslivet. Kulturen i allaktivitetshuset Koordinaten ska överbrygga klyftor mellan kvinnor och män, mellan invandrade och svenskfödda, mellan dem som har och dem som inte har funktionshinder, mellan unga och gamla, mellan fattiga och rika.Vänsterpartiet anser att Ramdalsanläggningen successivt bör upprustas. Ökade anslag för studieförbunden är helt nödvändiga. För amatörkulturen, yttrandefriheten och allas tillgång till kultur och bildning är folkbildningen av grundläggande betydelse.

Jobb – Bostad - Miljö

Vänsterpartiet verkar för fortsatta investeringar och expansion i hamnen. Vi vill att hamnverksamheten skall expandera så att fler arbetstillfällen, välfärd, tillväxt och trygghet skapas. Högskolestudier samt arbetspendling till och från Eskilstuna måste i större utsträckning möjliggöras. En viktig förutsättning för regionens utveckling är en bra miljö och infrastruktur. Vänstern anser att den planerade Ostlänken ska snabbas på och vi vill driva på utredningen om persontrafik på TGOJ-banan. Bredbandsnätet måste i större mening byggas ut för att små företag kan nå ut lättare och växa i från en liten kommun som Oxelösund. På Villabacken vill vi ha små företag, småskaligt boende i samklang med ett resecentrum i en levande centrummiljö. Seniorboende bör byggas för att få äldreanpassade bostäder samt rotation på bostadsmarknaden. Vänsterpartiet kommer att jobba för en kommunal borgen till Kustbostäder, så att vi ser till att det nyproduceras hyreslägenheter i Oxelösund. Vänsterpartiet anser dessutom att det är viktigt att planera för trygghet och säkerhet utifrån ett köns- och barnperspektiv. Vid översiktsplaner ska det alltid tas hänsyn till strandskyddet. Vi kan dock i vissa fall tänka oss strandnära bebyggelse som inte inskränker på skyddet.

Läs gärna det längre valmanifestet på Vänsterpartiet i Oxelösunds hemsida. (Lämna gärna även ett avtryck i gästboken.)


No comments: